Domov Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 1. Každá objednávka je považovaná za záväznú. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačnými podmienkami a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

 2. Žiadame Vás, aby ste vo vlastnom záujme uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formuláru. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou, v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke z akéhokoľvek dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte.

 3. Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky ku zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.

 4. Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať pre overenie alebo upresnenie objednávky, pokiaľ napr. ide o vyššiu hodnotu objednávky, chýbajúce či nepresné údaje atď.

Objednávanie a dodávky tovaru

 1. Odberateľ objednáva tovar v spoločnosti ULTRA PLAST.EU s.r.o. prostredníctvom nákupného košíka elektronického obchodu.

 2. Každá objednávka musí obsahovať:

  1. fyzická osoba: meno zákazníka, telefónne číslo,email,  presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru

  2. podnikateľ: obchodné meno, kontaktnú osobu, telefónne číslo, IČO, DRČ , presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.

 3. Registráciou užívateľa môžete vypĺňanie fomulárov zjednodušiť a čas potrebný na vyplnenie obmedziť na minimum. Spoločnosť ULTRA PLAST.EU s.r.o.. zaraďuje objednávky do systému v poradí, v akom prichádzajú.

 4. Spoločnosť ULTRA PLAST.EU s.r.o. potvrdí objednávku elektronickou poštou a včas oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii.

 5. Spoločnosť ULTRA PLAST.EU s.r.o.. zabezpečuje dopravu prostredníctvom prepravnej služby, ktorá súčasne zabezpečí poistenie tovaru v plnej hodnote.

 6. Spoločnosť ULTRA PLAST.EU s.r.o. tovar zasiela aj na dobierku, pričom tovar je poistený v plnej hodnote.

 7. Pri osobnom prevzatí tovaru musí odberateľ skontrolovať správnosť a kompletnosť dodávky a potvrdiť podpisom dodací list spoločnosti ULTRA PLAST.EU s.r.o.

 8. Tovar je zabalený a zabezpečený spoločnosťou ULTRA PLAST.EU s.r.o.Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste.

 9. Za tovar je zodpovedná spoločnosť ULTRA PLAST.EU s.r.o. až po jeho prevzatie odberateľom. Tovar a služby sa považujú za prevzaté odberateľom od doby, kedy spoločnosť ULTRA PLAST.EU s.r.o. odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu odberateľa, bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom alebo službami v priestoroch spoločnosti ULTRA PLAST.EU s.r.o .alebo na inom dodacom mieste, s ktorým spoločnosť ULTRA PLAST.EU s.r.o. vysloví súhlas.

Vrátenie tovaru

V prípade nákupu tovaru cez zásielkový (elektronický) obchod má odberateľ právo v zmysle ustanovenia § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa bez uvedenia dôvodu vrátiť tovar do 14 dní  odo dňa prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, tovar je povinný zaslať na vlastné náklady na adresu spoločnosti odkiaľ bol tovar expedovaný. Tovar musí byť nepoškodený bez viditeľných známok používania a v pôvodnom obale. 

Ceny

Predávajúci si vyhradzuje bez upozornenia aktualizovať ceny pre tento web.
Ceny, ktoré majú byť uhradené zákazníkom - odberateľom, zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (ak to nie je uvedené inak), ktorú zaplatí zákazník vo výške a spôsobom vyžadovaným platnou daňovou úpravou.

Spôsob platby

Platby sa vykonávajú v eurách, pričom spoločnosť ULTRA PLAST.EU s.r.o.. vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 1. PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí v hotovosti kuriérovi.

 2. PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí priamo v spoločnosti ULTRA PLAST.EU s.r.o.

 3. PLATBA PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB ELEKTRONICKÉHO BANKOVNÍCTVA: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uskutočňuje úhradu v režime online po objednaní tovaru.

 4. PLATBA NA FAKTÚRU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ dostáva tovar po uhradení faktúry.

 5. PLATBA NA PROFORMA FAKTÚRU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ dostáva tovar v určenej dodacej dobe po uhradení proforma faktúry.

Práva a povinnosti spoločnosti ULTRA PLAST.EU s.r.o. a odberateľa

 1. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, spoločnosť ULTRA PLAST.EU s.r.o. nezodpovedá odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

 2. Odberateľ sa zaväzuje, že tovar, na ktorý sa poskytuje licencia, alebo ktorý podlieha vývozným kontrolným zákonom a nariadeniam Spojených štátov amerických, Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republiky Nemecko a Slovenskej republiky, nebude vyvážať, či už priamo alebo nepriamo, do:

  1. krajín, ktoré podliehajú obmedzeniam zo strany Spojených štátov amerických, Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republiky Nemecko a Slovenskej republiky (v súčasnej dobe napr. Kuba, Irán, Irak, Líbya, Severná Kórea, Sýria a Sudán) alebo

  2. konečnému používateľovi, ktorému bolo federálnym úradom vlády Spojených štátov amerických zakázané zúčastniť sa exportných transakcií Spojených štátov amerických.

 3. Spoločnosť ULTRA PLAST.EU s.r.o. aj odberateľ sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu, ktorým sa rozumie aj obchodná transakcia.

Záručné lehoty a reklamačný poriadok

 1. Na všetky druhy nami ponúkaného tovaru sa vzťahuje bezplatne predĺžená záručná lehota 3 roky.

 2. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený spoločnosti ULTRA PLAST.EU s.r.o.

 3. Pri uplatnení reklamácie si spoločnosť ULTRA PLAST.EU s.r.o. sama zabezpečí prevzatie reklamovaného tovaru, reklamovaný tovar musí byť čistý, mechanicky nepoškodený dôkladne zabalený v ochranom obale, najlepšie v originálnom balení vrátane manuálov, kópie faktúry alebo dodacieho listu.

 4. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Konštantínova 6 , 080 01 Prešov I

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Záručný a pozáručný servis

Spoločnosť ULTRA PLAST.EU s.r.o.. nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených mechanickým poškodením zo strany odberateľa.

Ochrana osobných údajov

Firma ULTRA PLAST.EU s.r.o. sa ako prevádzkovateľ internetového obchodu ULTRA PLAST.EU s.r.o. e-shop na internetovej adrese http://www.1stresnybox.sk/ týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku žiadnej komerčnej ponuke zo svojej strany, bez výslovnej žiadosti odberateľa . Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Spracovanie osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona 122/2013 Z.z. v aktuálnom znení o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschoval jeho osobné údaje, najmä tie ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojích informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 
Prevádzkovateľ obchodu sa zaväzuje , že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracované údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.  
(1) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

 (2) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

 (3) V prípade, že si zákazník pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. O zrušenie tejto služby môže zákazník požiadať elektronickou poštou na adrese stresnybox@ultraplast.eu

 (4) Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.

GDPR ( General Data Protection Regulation)
25. mája 2018 nadobúdla účinnosť GDPR - všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov. Zaručuje ochranu osobných údajov fyzických osôb pred ich zneužitím, únikom či neoprávneným spracúvaním.

Právo na informácie
V zmysle nariadenia GDPR máte právo požiadať o informáciu, ktoré osobné údaje o Vás spracúvame a na aký účel. Osobné údaje spracúvame iba pre účely vyplnenia objednávkového formuláru, doručenia a evidencie Vašich objednávok a  na účely fakturácie. Ak si želáte dozvedieť sa všetko konkrétne o Vašich osobných údajoch, pošlite prosím na adresu info@ultraplast.eu e-mail s predmetom "Právo na informácie" a budeme sa tým zaoberať. 

Právo na zabudnutie
V zmysle nariadenia GDPR máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme, okrem prípadu, že tieto údaje sú uchovávané z iného zákonneho dôvodu. Ak si želáte byť vymazaný z našej databázy, pošlite prosím na adresu info@ultraplast.eu e-mail s predmetom "Právo na zabudnutie" a budeme sa tým zaoberať a Vaše údaje budú vymazané.

Základné údaje

Obchodné meno spoločnosti: ULTRA PLAST. EU s.r.o.  

Sídlo spoločnosti: Mlynská 1, 082 71 Lipany, Slovakia

IČO: 36840165 | DIČ:2022452905|  IČ DPH: SK2022452905| IBAN:SK8883300000002901295669
BIC FIOZSKBAXXX

prevádzka Hollého 30, 083 01 Sabinov

Mobil: 0911 907 820

OR Okr. súdu Prešov, Odd: Sro, vložka 19171/P

Výpis z obchodného registra: http://www.orsr.sk

Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 2. Práva odberateľa vo vzťahu k spoločnosti ULTRA PLAST.EU s.r.o. e-shop vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 3. Spoločnosť ULTRA PLAST.EU s.r.o. e-shop ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

 4. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 5. Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.septembra 2017.

 • VYROBENÉ V SR

  Zaručujeme 100% kvalitu výrobkov na svetovej úrovni.

 • BEZPEČNÝ NÁKUP

  Platba cez internetbanking alebo kreditnou kartou cez zabezpečenú platobnú bránu GP webpay.

 • ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

  Pokiaľ s našimi produktami nebudete spokojný, do 14 dní Vám vrátime peniaze za Váš nákup.

 • ZÁRUKA 3 ROKY

  Na naše boxy ponúkame predĺženú záruku až na 3 roky.

 • OKAMŽITÉ DORUČENIE

  Na sklade máme viac ako 1000 boxov. Ten Váš môžete mať doma už zajtra!

 • ZĽAVA -50%

  Nákupom priamo od výrobcu ušetríte až polovicu oproti bežnej cene v obchodoch.

 • OVERENÝ OBCHOD

  Náš obchod patrí medzi certifikovaných internetových predajcov.

Zistite viac o našej firme

Prečítajte si o nás
 • eKomi - Customer Award
 • Shopzilla Certified
 • Heureka